HUISREGELS

       HUISREGELS DE MAKERIJ

 

1.    U dient tenminste 18 jaar te zijn en dient dit, in geval van twijfel, middels een fysiek legitimatie te kunnen aantonen.

2.    Onze gasten dienen een verzorgd uiterlijk te hebben. Bijvoorbeeld: geen kapotte kleding; geen onzedelijke kleding;              geen petjes; geen vuile kleding of onverzorgd uiterlijk.

3.    Eigen consumpties zijn verboden en kunnen tijdelijk worden ingenomen door het personeel of beveiliging.

4.    Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten opzichte van andere gasten die tijdens              een avond aanwezig zijn, ongeacht hun afkomst, cultuur, geslacht, seksuele gerichtheid, godsdienst en leeftijd.

5.    Glaswerk wordt na 00:00u buiten niet toegestaan.

6.    Buurtoverlast dient te allen tijde door bezoekers te worden tegen gegaan.

7.    Wij behouden ons het recht voor groepen groter dan 4 te weigeren. Grote groepen zonder reservering kunnen                     worden geweigerd. Hinderlijke samenscholing wordt niet getolereerd.

8.    Het is ten strengste verboden in De Makerij drugs in de ruimste zin des woord, in bezit te hebben, te gebruiken                    EN/OF te verhandelen. Er zal hierop worden gecontroleerd. Bij constatering van overtreding van dit verbod zal per              direct een LOKAALVERBOD gelden. Bij constatering van handel zal de politie hiervan in kennis worden gesteld.

9.    Per 1 Juli 2008 geldt er in alle horecagelegenheden in Nederland een algeheel Rookverbod. Dus ook in De Makerij              mag niet gerookt worden, alleen in de daarvoor aangewezen ruimten (en het terras tot 02:00u) mag gerookt worden.        Overtredingen zullen bestraft worden met een sanctie en eventuele proces-verbaal kosten.

10. Na 02:00 is toegang niet meer mogelijk. Verlaat je het pand, is toetreding daarna uitgesloten.

11. Het is ten strengste verboden wapens, in de ruimste zin des woord, in De Makerij in bezit te hebben.

12. Bij het binnentreden van De Makerij verklaart u zich akkoord met het ondergaan van een eventuele                                        veiligheidscontrole. Toegang wordt pas verleend na deze controle.

13. Alle aanwijzingen van medewerkers van dit bedrijf, die verband houden met onze huisregels, moet u direct opvolgen.

14. Klachten moet u direct melden bij de bedrijfsleiding.

15. De directie aanvaard geen aansprakelijkheid voor enig letsel en/of vermissen/beschadiging van goederen.

16. Indien het binnen te druk is of op grond van een speciaal uitnodigingsbeleid drukte wordt verwacht, behouden we ons       het recht u de toegang te weigeren.

17. Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst        een waarschuwing en daarna- bij herhaling- volgt verwijdering. In dat geval kan ook in de toekomst de toegang                  worden geweigerd.

18. Op diverse plaatsen in het bedrijf hangen camera’s. Een ieder die ons bedrijf bezoekt, stemt toe in het maken van                opnamen. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

19. Elke toezichthouder, bijzondere opsporingsambtenaar of overheidsfunctionaris dient zich na binnentreden direct bij            het entreemeubel te legitimeren en te vragen naar de dienstdoende manager. Art. 5:12 algemene wet bestuursrecht.

© 2019 by De Makerij Maarssen. Alle rechten voorbehouden.

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Snapchat - White Circle